Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Privacyverklaring Van Essen Consult B.V. (VEC)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2022.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  Van Essen Consult B.V.
K.v.K.
34089773 
De Buorren 74, 8408 HN Lippenhuizen. Tel. 0654664757. Website: www.vanessenconsult.nl

VEC verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email, persoonlijk contact en telefoon.

Persoonsgegevens

VEC verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht, geboortedatum en –plaats
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

VEC verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening (advisering / coaching);
 • Het verrichten van administratieve handelingen c.q. facturering.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat VEC hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, te weten:

 • Het op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar en uw belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverleningzal VEC geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij anders met u wordt overeengekomen. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer VEC aan een wettelijke verplichting moet voldoen. VEC zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER (in de Cloud) worden verwerkt (Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

VEC zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat VEC zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft VEC passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Wij maken organisatie- / gedragsanalyses van de informatie die wij over u of uw bedrijf verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om VEC een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u VEC verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@vanessenconsult.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VEC laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2022.

VEC kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.